About Bujinkan

On the 2nd of April 1973 Hatsumi Masaaki founded Bujinkan Dojo (The Palace of Divine Warrior) in memory of his teacher Takamatsu Toshitsugu. From Takamatsu Hatsumi got the title Soke in 9 traditions:

 • Togakure Ryu Ninpo Happo Biken
 • Gyokushin Ryu Ninpo Happo Biken
 • Kumogakure Ryu Ninpo Happo Biken
 • Gyokko ryu Kosshijutsu Happo Biken
 • Kukishinden Ryu Taijutsu Happo Biken
 • Shinden Fudo Ryu Dakentaijutsu Happo Biken
 • Takagi Yoshin Ryu Jutaijutsu Happo Biken
 • Koto Ryu Koppojutsu Happo Biken
 • Gikan Ryu Koppojutsu Happo Biken

The training themes of Bujinkan Dojo:

 • 2019 — Mutodori and Kannin Fuku
 • 2018 — Mon Jyu Ji Shin
 • 2017 — Kuray Dori
 • 2016 — Mutodori
 • 2015 — Goko Goshin
 • 2014 — Shinin/Shingin Budo
 • 2013 — Tsurugi Ken and Mutodori
 • 2012 — Shinryu/ryo/yogo
 • 2011 — Kihon Happo
 • 2010 — Rokkon Shoujou
 • 2009 — Sayno Kon Ki
 • 2008 — Menkyo Kayden (Togakure Ryu Ninpo)
 • 2007 — Kuki Taisho (Kukishinden Ryu)
 • 2006 — Shijen Tigoku (Shinden Fudo Ryu)
 • 2005 — Ten Ti Djin (Gyokko Ryu)
 • 2004 — Roppo Kuji no Biken (Kukishinden Ryu)
 • 2003 — Juppo Sessho
 • 2002 — Jutaijutsu (Takagi Yoshin Ryu)
 • 2001 — Budo no Fusuy (Gyokko Ryu)
 • 2000 — Koppojutsu (Koto Ryu)
 • 1999 — Dakentaijutsu (Kukishinden Ryu)
 • 1998 — Taihenjutsu (Shinden Fudo Ryu)
 • 1997 — Jojutsu
 • 1996 — Ken,Tati,Katana
 • 1995 — Naginata and Daisho
 • 1994 — Yari and Kodachi
 • 1993 — Rokushaku Bojutsu
 • 1992 — Kiku no Tataki (Gyokko and Koto Ryu)
 • 1991 — Ukemi Taihenjutsu (Togakure Ryu)
 • 1990 — Kamae and Kihon (Gyokko Ryu)
 • 1989 — Taijutsu and Kusari
 • 1988 — Taijutsu